Metoderne

Her finder du bagvedligende pædgogiske ramme for Peerfeedbackmetoderne samt en kort forklaring af de fire metoder 

Den bagvedliggende ramme

Nedenstående model er et forsøg på at indkapsle den diversitet, der er i KP’s fire peer feedback metoder. Modellen kan anvendes til, at du som underviser bedre kan reflektere over begrundelsen for metoden samt hvordan du stilladserer processen på den mest hensigtsmæssige måde i din undervisning.

Handler om du som underviser i høj grad styrer forløbet og processen. Progressionen er kortlagt og ekspliciteret for de studerende, hvilket medvirker til, at frihedsgraden i formen er lav. Intentionen er at sætte indholdet i spil på en på forhånd gennemtænkt måde, så deltagerne oplever et fokus på indholdet, idet de ikke skal forholde sig til omkringliggende omstændigheder. Udfordringen ved at tage en del af det selvstændige element ud af opgaven er, at det kan have indflydelse på de studerendes engagement og kreative problemløsning.

Handler om at vejen hen til målet er åben. dvs. at de studerende har større medansvar for at skabe en hensigtsmæssig proces. Intentionen er, at ved skabe vide rammer, opstår der mulighed for mere kreativ udfoldelse i opgaveløsningen. En konsekvens ved at skabe brede rammer er, at mange flere aspekter i processen skal forhandles af de studerende. Dette kan betyde, at der kommer mindre fokus på det specifikke indhold, der skal arbejdes med.

Handler om at spotte de aspekter i peer feedback, hvor det er hensigtsmæssigt at være fysisk sammen, men også mulige faldgruber. I face2face interaktion er kommunikationen kompleks og hurtig. Kompleks fordi det ikke blot er de sagte ord der er i fokus, men det nonverbale også har en stor indvirken på kommunikationen. Hurtig fordi deltagerne ikke skal kommunikere igennem et medie og derfor kan være effektive; med de positive og negative aspekter det medfører.  

Handler om de udfordringer og muligheder, der er i at kommunikationen er medieret. Medieret peer feedback er ofte skriftlig, hvilket bevirker at kompleksiteten i kommunikationen reduceres til en repræsentationsform. Tempoet i kommunikationen er er lavere, hvilket skaber mulighed for i højere grad at fordybe sig i responsprocessen. Skriftlig feedback er for mange studerende en ny disciplin og kan virke angstprovokende, idet der er en høj grad af uvished om modtagelsen af feedback.

De fire metoder kort fortalt

Metodens særegne er, at den har fokus på modtageren af feedback og dennes læreproces.

Metoden er opbygget over 5 trin bestående af spørgsmål, som har til hensigt at skabe et struktureret forløb i peer feedbackprocessen. Målet er at udvikle en systematik, der kan overføres til andre kontekster, hvor det er vigtigt at være grundig i feedbackprocessen.

Metoden tager udgangspunkt I, at de studerende iagttager hinandens arbejde i en fysisk setting. F.eks. ved fremlæggelser, verbale eller nonverbale præsentationer eller ved feedback på skriftlige opgaver.

Gå til metoden

 

Struktureret peer feedback i peergrade er en peer feedback form, hvor det digitale system Peergrade.io understøtter opgaveaflevering, feedbackprocessen. I systemet får du ligeledes  et overblik over  de studeredens aktivitet samt deres feedback proces. I Peergrade er det muligt at aflevere forskellige typer opgaver i form af skriftlige dokumenter, lyd, billede, video etc. Det er ligeledes muligt at sætte systemet op til enten individuelle eller gruppeopgaver.

Intentionen med metoden er, at de studerende lærer at give og modtage feedback efter eller i løbet af en skriveproces, samt forholde sig til og lære af hinandens aktiviteter undervejs i opgaveprocessen. 

Gå til metoden

Produktorienteret gruppe-peer feedback er en metode, der kan anvendes i forbindelse med kvalificering af skriftlige opgaver. Intentionen med metoden er, at de studerende lærer at give og modtage feedback på en skriveproces samt forholde sig til og lære af andres skriftlige produkter. Metodens særegne består i de 5 trin, hvor især peer feedback workshoppen er essentiel at stilladsere.

Gå til metoden

Kollaborativ online samskrivende peer feedback kan anvendes i forbindelse med skriftlige opgaver. Intentionen med metoden er, at studerende lærer at give og modtage peerfeedback i løbet af en samskrivningsproces samt forholde sig til og lære af andres aktiviteter undervejs i opgaveprocessen. Målet hermed er at udvikle samskrivningsformer med peer feedback, hvor kvaliteten af produkterne er mere end summen af de enkelte gruppemedlemmers selvstændige bidrag.

Gå til metoden