Online samskabende peer feedback

Denne peer feedbackmetode anvendes i forbindelse med skriftlige opgaver. Intentionen med metoden er, at studerende skaber kultur for samskrivning og lærer at give og modtage peer feedback i løbet af processen.

Hvornår er metoden relevant?

Denne metode anvendes i forbindelse med skriftlige opgaver. Intentionen med metoden er, at studerende lærer at give og modtage peer feedback i løbet af en samskrivningsproces samt lærer af andres aktiviteter undervejs i opgaveprocessen. Målet hermed er at kvaliteten af det endelige produkt er mere end summen af de enkelte gruppemedlemmers selvstændige bidrag. Denne metode er derfor mest relevant, når feedback ønskes givet undervejs i opgaveskrivningen og ikke først når opgaven er færdig. 

Metoden er anvendelig på flere tidspunkter af uddannelsen. Den kan f.eks. anvendes i starten af uddannelsen som en del af arbejdet med studieteknik i gruppeprocesser eller sent på uddannelsen med større fokus på faglighed, fordybelse og vidensproduktion.

Metoden baserer sig på online samskrivning, så er du ikke bekendt med dette, vil det være oplagt at starte med at lære Office 365 at kende. Samskrivningen foregår oftest i Word Online, så afprøv det og sæt dig ind i, hvordan dokumenter deles og kommentarer indsættes heri. Derefter vil det være hensigtsmæssigt at lave nogle kollaborative øvelser i Word Online med de studerende i undervisningstiden og få erfaringer med, hvordan det fungerer, når flere arbejder i det samme dokument samtidig. På den måde får både du og dine studerende erfaringer med online samskrivning, så I kan gå i gang med kollaborativ online samskabende peer feedback. 

Instruktionsvideoer

Metodens fem trin

Hvis det er nyt for de studerende at samskrive i et dokument, er det hensigtsmæssigt at lave nogle opvarmeningsøvelser i word online, hvor man bliver tryg ved formatet og afklarer uhensigsmæsigheder og gode måde at samskrive på. 

Vejledning til hvordan du tilføjer en eksisterende wordfil til itslearning

Her er en vejledning til hvordan du som undervisere giver adgang til et fællesdokument

Når de studerende er trygge ved teknikken i word online, er det vigtigt at stilladsere en feedbackøvelse hvor de studerende giver skriftlig feedback. Intentionen at  italesættes de ubehag der kan være ved at arbejde i et åbent læringsmiljø samt de ufordringer der er ved skriftlig kommunikation.

Når opgaven introduceres, er det centralt at have styr på på de feedback-kriterier  vi ønsker at anvende. I nogle sammenhænge giver det god mening at bruge tid sammen med de studerede til at kreere hensigtsmæssige måde at samskrive på samt gode feedbackkriterier.

Her er det vigtigt, at du sætter struktur på processen og arbejder på at sikre en fælles konsensus om formålet med peerfeedback – at fællesskabet kvalificerer hinandens produktioner.

Når opgaveprocessen er i gang og peerfeedbackperioden er indledt, er det vigtigt at du som underviser viser at du er tilstede. fx ved at kigge i de respektive studerendes produktioner og måske  kommentere i teksten  eller kommentere på andre studerendes kommentarer. 

Når de studerende har aflevet deres produkter er det vigtigt at undersøge oplevelsen af at være i et åbnent læringsmiljø i word online og undersøge om peer feedback var med til at berige det endelige skriftlige produkt