Peer feedback
Kort fortalt

Her finder du overordnet information om peer feedback, dets formål og dets styrker og begrænsninger

Hvad er peer feedback?

Peer feedback er læringsaktiviteter, der involverer feedback fra én studerende til en anden. For mange studerende er det ikke nyt at forholde sig til medstuderendes arbejde, men det kan være nyt at arbejde mere intentionelt med peer feedback. Peer feedback kan have flere former og der er mange forskellige formater. Fælles for dem alle er, at underviseren trækkes mere i baggrunden og de studerende tvinges ud i mere aktiv observation og stillingtagen.

Intentionen er at, peer feedback skal hjælpe de studerende til refleksion og understøtte deres læring. Derudover er intentionen at skabe opmærksomhed om, at de er en del af et fællesskab. En fælles forpligtende kultur, hvor medstuderendes input, perspektiver og feedback er et værdifuldt og meningsgivende led i deres egen samt den kollektive læreproces. At arbejde med peer feedback bliver dermed en del af det at indgå i forpligtigende fællesskaber, og er derigennem med til at forberede de studerende til at indgå i et professionelt fællesskab.

stregtegning af to personer der stirrer på hinanden med en række prikker imellem dem

Hvorfor peer feedback?

Der er mange grunde til at iscenesætte peer feedback blandt studerende. I oversigten nedenfor finder du 6 argumenter for at inddrage peer feedback i din undervisning. Argumenterne har afsæt i forskning på området samt erfaringer fra dette projekt, der er blevet gennemført på Københavns Professionshøjskole.

En af de mest underbyggede påstande i forhold til læring er, at træning ofte forbedrer præsentationen.

Peer feedback kan med fordel tænkes som interation frem i mod en præsentation. Det vil sige, at peer feedback processen kan skabe nye vinkler samt flere refleksionsprocesser hos de studerende.

I bogen Small Teaching af James Lang understeges der det gentagende gange at træning med feedback fra peers opnår markant bedre resultater

Udvikling af kritiske evalueringsevner er centralt for alle professioner. Peer feedback kan hjælpe studerende med at træne evalueringsfærdigheder, som kan medvirke til at udvikle deres skrivefærdigheder samt selvkritik (Nicol et al 2013).

Erfaringerne fra dette projekt understøtter tesen om at give peer feedback har større effekt end blot at modtage feedback, hvilket bevirker en positiv indflydelse på kvaliteten af  de studerendes i analyse- og vurderingsfærdigheder.

Forskningen i feedback viser, at peer feedback ofte afstedkommer af, at de studerende i højere grad tager kontrol over deres egen læring, dvs. bliver selvregulerede studerende. Et centralt argument er, at studerende allerede vurderer deres eget arbejde og genererer deres egen feedback, men det at give feedback er en ny disciplin.

Dermed sker der et fokusskifte, hvor studerende ses som en proaktiv snarere end en reaktiv rolle i feedbackprocessen. Erfaringerne fra dette projekt viser, at det fokusskifte skal stilladseres af undervisere.

Kilde: Nicol, D og Macfarlane‐Dick, D

Forskning om studenter-fastholdelse viser, at et centralt element for at studerende gennemføre et studie er undervisneres evne til at designe studieaktiviteter, hvor vi blander sociale aspekt og det med faglige aspekt (Tinto, 2017)

Erfaringer fra dette projekt  viser, at faglige gode interaktioner har en positiv effekt på sociale forhold.  De studerende fremhæver, at det ikke er muligt at adskille relationsdannelse mellem faglige og sociale relationer fuldstændig.

At give og modtage feedback er først og fremmest en færdighed. Erfaringerne fra projektet viser, at hvis vi træner peer feedback i et trygt miljø, har det en positiv effekt på de handleformer de studerende tager med sig, når der ikke længere er samme trygge miljø. Det kan derfor være givtigt at træne det i undervisningssammenhænge, hvor du kender de studerende og de kender hinanden indbyrdes, da de så vil have lettere ved det i f.eks. praktikken/klinikken, hvor de studerende indgår i situationer med fagfæller.

I artiklen Brugbar peer feedback: Instruktion og træning, før de studerende selv skal give og modtage Understreges pointen om at det er vigtigt at skabe et trygt læringsmiljø i forbindelse med feedback processer.

I de fleste tværprofessionelle professioner er vi ofte i situationer, hvor vi har behov for at indgå i relationer, hvor det at give brugbar og modtage feedback kan være vanskeligt. Arbejdet med peer feedback kan være med til at styrke de studerendes forståelse for samt færdigheder i, at indgå i diskussioner, hvor der er noget på spil. 

Peer feedback på KP

Peer feedback metoderne på denne side er udviklet og udvalgt af undervisere og konsulenter på Københavns Professionshøjskole. Metoderne er blandt andet valgt med didaktisk diversitet for øje med henblik på, at mange undervisere kan se sig selv anvende en af de fire metoder i deres undervisning.  Metoderne er udvalgt og prioriteret blandt mange af undervisere med erfaring med peer feedback. 

Metoderne er afprøvet og udvikles fortsat systematisk i undervisningen. Intentionen er at metoderne vil give et yderligere fælles erfaringsgrundlag, som vi kan lade os inspirere af på tværs i Københavns Professionshøjskole.

I foråret 2019 besluttede direktionen på Københavns Professionshøjskole (KP) som et led i det strategiske arbejde, at der fra efteråret 2019 skulle afprøves metoder til peer feedback på fire udvalgte pilotuddannelser på KP. Inddragelsen af peer feedback skal bidrage til, at flere studerende indgår i forpligtende studiefællesskaber, hvor de studerende øver sig i at vurdere og give feedback og derigennem opnår stærke faglige kompetencer.  

På den baggrund nedsatte direktionen en arbejdsgruppe med ansvar for at kortlægge, udvælge og afprøve peer forskellige former for peer feedback. Arbejdsgruppen består af adjunkter og lektorer fra pilotuddannelserne, som udgøres af fysioterapeut-, bioanalytiker, tegnsprogstolk-, katastrofe- og risikomanageruddannelserne. Derudover indgår Institut for Didaktik og Digitalisering samt HR i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har udvalgt og videreudviklet fire forskellige peer feedbackformer, som er blevet afprøvet og evalueret af pilotuddannelserne. På baggrund af disse erfaringer fortsætter nu et systematisk arbejde med at afprøve metoderne på flere uddannelser, så inddragelsen af peer feedback i undervisningen kan udbredes på tværs af KP.